Danh Mục Sách Lý Luận Tarot

Còn gọi là Book of Theory.  Nó là tập hợp các sách lý luận về nghệ thuật, lịch sử hình thành, các khái niệm biểu tượng học.

Barnwell, John Arcana of the Grail Angel, 1999 ISBN 0967150302
    
Betts, Timothy Tarot and the Millenium: The Story of Who’s on the Cards and Why. (1998). ISBN 0964102056
    
Blakely, John The Mystical Tower of the Tarot, Watkins, London, 1974 ISBN 722401353
    
Decker, Ronald, Thierry Depaulis, & Michael Dummett) A Wicked Pack of Cards, 1996 ISBN 0715627139 or ISBN 0312162944.
    
Decker, Ronald; Dummett, Michael History of the Occult Tarot: 1870 – 1970 2002 Duckworth ISBN 0715631225
    
Dummett, Michael
        Game of Tarot: From Ferrara to Salt Lake City , 1980 ISBN 0715610147
        Twelve Tarot Games, 1981 ISBN 0715614851
        Visconti-Sforza Tarot Cards 1986 New York George Braziller. ISBN 0806711409
    
Giles, Cynthia Tarot: History, Mystery and Lore 1992 Republished 1994
    
Greer, Mary Women of the Golden Dawn : Rebels and Priestesses. (1995). ISBN 0892816074
    
Howe, Ellic Magicians of the Golden Dawn: A Documentary History of a Magical Order 1887-1923 (1978). Samuel Weiser. ISBN 0877283699
    
Huson, Paul Mystical Origins of the Tarot, 2004 ISBN 0892811900
    
Jensen, K. Frank, The Story of the Waite-Smith Deck, Association for Tarot Studies, 2006, ISBN 0975712217
    
Jorgensen, Danny Esoteric Scene, Cultic Milieu, and Occult Tarot (1992). Garland. ISBN 0815307691
    
Mann, Sylvia Collecting Playing Cards. . (1966). New York: Crown Publishing
    
Moakley, Gertrude The Tarot Cards Painted by Bonifacio Bembo, 1966 New York: The New York Public Library. 115 pp. + biblio.; illus.; hardcover.
    
O'Neill, Robert
        Catharism and the Tarot, 2001 (e.Book) no ISBN
        Tarot Symbolism 1986 Fairway Press. ISBN 0895369362
    
Payne-Towler, Christine Underground Stream: Esoteric Tarot Revealed, 1999 ISBN 096730430X
    
Place, Robert Tarot: History, Symbolism, and Divination, 2005 ISBN 1585423491
    
Shephard, John. Tarot: Cosmos in Miniature the Structure and Symbolism of the Twenty-Two Trump Cards. (1985). Aquarian. ISBN 0850304504
    
Starbird, Margaret Tarot Trumps and the Holy Grail 2000 ISBN 0967842808
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Danh Mục Sách Lý Luận Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ