Các Phương Pháp Rút Bài Tarot Cận Đại

Việc tiên tri bằng bài được thực hiện qua 2 thời kỳ: rút bài (Tirage) và đoán bài. Quy trình của việc rút bài (Tirage) gồm 3 bước: Xào bài, chia bài, lật bài, và một giai đoạn chung là chọn bài. Đôi khi người ta lật bài ngay thời điểm chọn bài, đôi khi không. Người chọn bài có thể là người đoán cũng có thể là người được đoán. Người điều hành tiên tri gọi là Consultant hay taromancien.


 Có hơn 40 cách thực hiện đang được phổ biến. Trong số đó, cá nhân tôi chia làm 3 nhóm chính: Rút bài kiểu châu Âu (Cổ điển), Rút bài kiểu Anh-Mỹ (Cận đại), Rút bài kiểu mới (Hiện đại). Rút bài kiểu châu Âu là cách rút cổ điển, do các nhà huyền học người Pháp đưa ra, hoặc những các rút bài cổ xưa từ các truyền thống cũ. Rút bài kiểu Anh-Mỹ là các cách rút được các nhà huyền học trong khối Anh-Ngữ, trong đó chủ đạo là các thành viên Golden Dawn đề xướng vào những năm đầu thế kỷ 20. Rút bài hiện đại là các kiểu rút được giới thiệu từ các nghiên cứu sau này.


Trong bài này, ta sẽ nghiên cứu 4 cách rút bài Cận đại do các nhà huyền học Anh-Mỹ đề xướng vào những năm 1890 đến 1950.


Phương Pháp Rút Bài Cận Đại


Phương Pháp rút bài Móng Ngựa (Horseshoe spread):
Trong phương pháp này có 2 phiên bản : Phiên bản 6 lá, và phiên bản 7 lá. Được xếp theo hình móng ngựa. Phiên bản 7 lá có 2 cấu trúc xếp khác nhau. Phương pháp này luôn bắt đầu bằng một lời chào gọi quỷ và các thần đến giúp đỡ. Thông thường là: Should I stay with the Devil I know, or go with the Devil I don't know? Phiên bản này rất gần với phiên bản rút cổ điển hình chữ thập. Có thể đây là sự biến đổi theo hướng sử dụng khái niệm tâm linh của Ấn Độ, hoặc Hi-La thay vì dùng biểu tượng chữ thập của Giáo Hội.
Phiên bản thứ nhất: [Hình 1]
- Rút 6 lá bất kỳ do người được đoán rút.
- Đặt theo từng cặp 1-2 , 3-4, 5-6 dãng ra dần thành hình móng ngựa.
Ý nghĩa:
- Lá 1-2: Tình trạng hiện tại (Status), lá 1 là câu hỏi, lá 2 là trả lời.
- Lá 3-4: Tác động (Influences), lá 3 là câu hỏi, lá 4 là trả lời.
- Lá 5-6: Kết Quả (Outcome), lá 5 là câu hỏi, lá 6 là trả lời.
Phiên bản thứ hai: [Hình 2]
- Rút 6 lá bất kỳ do người được đoán rút.
- Đặt theo từng cặp 1-2 , 3-4, 5-6-7 dãng ra dần thành hình móng ngựa.
Ý nghĩa:
- Lá  1: Quá Khứ (Past - the recent past events that have influenced the present situation)
- Lá  2: Hiện Tại (Present - the present situation being addressed, influences, things that are affecting the querent now)
- Lá  3: Tác động (What is hidden - the things/influences/events the querent cannot see or that which has been overlooked by the querent)
- Lá  4: Ngăn trở (Obstacles/Challenges - what will block the querent in their path or present the most challenge for them; that which must be overcome before progress can be made)
- Lá  5: Môi trường (Surroundings - that which surrounds the querent, e.g. environment, people, influences , that is useful and helpful to the querent)
- Lá  6: Hướng dẫn (Advice - best course of action to follow)
- Lá  7: Kết quả (Outcome - what will happen if the advice in)
Phiên bản thứ ba:

- Giống phiên bản thứ 2, chỉ khác cách xếp [Hình 3]

Phương Pháp rút Nguyên Tố (Elemental spread):

Phương pháp này xem xét sự tác động của các nguyên tố lửa nước gió đất đế hành vi của con người.Phương pháp này gồm 2 phiên bản 4 lá và 5 lá. Thứ tự rút bài đối với phương pháp này không quan trọng, tuy nhiên người ta thường bắt gặp 2 3 kiểu thông dụng mà thôi. Vị trí các lá bài cũng thường ít được chú ý, tuy nhiên, người ta đôi khi cũng áp dụng luật NeoPagans đặt theo bốn hướng và thường ngồi thuận chiều bóng đổ mặt trời (mặt hướng về phía ngược của phía có mặt trời).
Phiên bản 4 lá:[Hình 4]
- Rút 4 lá bất kỳ do người được đoán rút.
- Xếp theo thứ tự 4 đỉnh của hình vuông, thường là Đất, nước, lửa, khí
Ý nghĩa:
- Đất (Earth) : Các đối tượng liên quan đến vật chất như tiền tài, gia đình, công việc (the querent's physical and material life - their home, family, health and mundane concerns. It is useful to begin the reading with this card because it often tells the reader what the immediate situation of the querent is, allowing the rest of the cards to show the causes and effects of this.)
- Nước (Water): các đối tượng liên quan đến tình cảm như người yêu, bạn bè... (the querent's emotional life - their joys and sadnesses, their relationships with other friends and lovers, and where their emotional bonds lie. It often indicates the state of the querent's emotions - whether they are balanced and ticking along nicely, or if they are imbalanced and are having difficulty dealing with something.)
- Lửa (Fire): các đối tượng liên quan đến bản thân về tâm lý, và tinh thần, động lực, bí mật sâu kín ...  (the querent's spirit, will, and ego. If the querent is mystically inclined this card often represents their spiritual or magical life and where their mystical quest is currently taking them. For creative people this card indicates what projects they desire to get done, where their inspiration is coming from, and the drive that pushes them forward.)
- Khí (Air): các đối tượng liên quan lý trí và luật lệ như sức khỏe, bệnh tật, ... (the querent's mind and mental processes. For academics and thinkers this is an especially important card, since it rules over all issues of scholarly research and all endeavours of the mind. It can also tell the reader about the querent's state of mental health, and can indi0cate issues caused by unconstructive mental processes (e.g. over-anxiety, stresss.) 
Phiên bản 5 lá:[Hình 5]
- Rút 4 lá bất kỳ do người được đoán rút.
- Xếp theo thứ tự 4 đỉnh của hình vuông, thường là Đất, nước, lửa, khí
- Lá thứ 5 đươc rút từ trong các Arcana Chính và biểu tượng của Linh Hồn (Spirit), nó có thể được xếp ở giữa, hoặc ở ngoài hình vuông nguyên tố.
Ý nghĩa: tương tự như 4 lá. Lá thứ 5 có ý nghĩa như là sự tổng hợp các yếu tố trước đó.


Phương pháp rút bài cầu vồng (Rainbow Spread) : [Hình 6]
Phương pháp này dùng bảy màu cầu vồng để thực hiện với 7 lá bài. Các lá bài được trải thành hình bán nguyệt theo thứ tự. Chỉ có duy nhất một phiên bản. Phương pháp này rất gần với phương pháp rút cổ điển Đại Hùng Tinh. Chỉ khác ở cách giải thích các lá và việc xếp hình. Có lẽ đây là một phương pháp biến đổi từ đó.
Cách thức hiện:
- Rút bất kỳ 7 lá bởi người được đoán.
- Xếp theo hình bán nguyệt.
Ý nghĩa:
- Lá  1: Mong ước ( Đại diện là màu Red  - Querent's will, desire, drive, and ambitions.)
- Lá  2: Xã hội ( Đại diện là màu Orange  - Querent's social life, attitude towards self, the mask they show to the world.)
- Lá  3: Động lực ( Đại diện là màu Yellow  - Querent's energy, its direction and strength, their personal growth.)
- Lá  4: Vật chất ( Đại diện là màu Green  - Querent's relation to the material world, attitude towards money, their prosperity and their health.)
- Lá  5: Tư tưởng ( Đại diện là màu Blue  - Querent's mind, intellect, thoughts, ideas, and communication with others.)
- Lá  6: Tinh thần ( Đại diện là màu Indigo  - Querent's spiritual/magical/religious life, inner processes of transformation, querent's quirks that make them unique.)
- Lá  7: Bản than ( Đại diện là màu Violet  - Querent's inner self, guiding light, aspiration.)Phương Pháp rút bài Ấn Độ hay Chakra (Chakra Spread hay Indian Spread): [Hình 7]
Phương pháp này dùng các khái niệm ấn độ như Chakra để thực hiện. Sử dụng 7 lá bài tương ứng 7 màu sắc. Có lẽ là một phiên bản của Rút bài cầu vồng.
Cách thực hiện:
- Rút bất kỳ 7 lá bởi người được đoán.
- Xếp thành đường thẳng dọc.
Ý nghĩa:
- Lá 1: màu đỏ, chakra nền chỉ về thể chất (Red: Base chakra - Connection with the physical body, ability to be nurtured, survival, relation to material world, how the querent feels about being in their current physical state/material situation.)
- Lá 2: màu cam, charka gốc chỉ về tình dục(Orange: Root chakra - Connection with the sexual self, ability to see to one's needs and wants, the querent's desires.)
- Lá 3: màu vàng, charka mặt trời chỉ về năng lượng (Yellow: Solar Plexus chakra - Connection with the ego, self confidence, power, energy levels, drive, self-perception.)
- Lá 4: màu xanh lục, charka trái tim chỉ về tình cảm(Green: Heart chakra - Connection with the emotional self, compassion, relation to others, feelings, relationships.)
- Lá 5: màu xanh dương, charka cổ chỉ về ý tưởng suy tư(Blue: Throat chakra - Connection to ideas, expression, communication, thought, asking for what you want, creativity, manifestation.)
- Lá 6: màu chàm, charka mắt chỉ về tinh thần (Indigo: Third Eye chakra - Connection to the spiritual self, psychic awareness, spiritual views and ideas, motivations, religious experience.)
 - Lá 7: màu tím hay trắng, charka đỉnh đầu chỉ về bản thân mục đích (Violet: Crown chakra (also seen as White) - Connection to queren's God/ess/Higher Self/whoever they worship/revere, ultimate aspirations, goals, true self, the part of the self that expresses Godhood.)


Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6


Hình 7
Phillippe NGO, tác giả Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Các Phương Pháp Rút Bài Tarot Cận Đại" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ