Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Bộ Sách Tự Học Tarot tại Nhà (Tự Học Tarot Như Thế Nào Cho Hiệu Quả ?)

TỰ HỌC TAROT NHƯ THẾ NÀO ?

Dành cho những bạn tự học tarot, nhưng không muốn học lướt, qua loa mà muốn học căn cơ, nghiêm túc và kỹ lưỡng làm nền tảng nghiên cứu. Tarot Huyền Bí đã thiết kế bộ giáo trình trọn vẹn để tự học mọi người có thể tự mình học tarot một cách độc lập. Các bạn lần lượt chọn mua sách theo hướng dẫn bên dưới đây theo thứ tự nếu là người chưa biết gì về tarot; chọn mua theo chủ đề học phần nếu bạn đã biết về tarot cơ bản.
Nếu bạn chưa biết chút gì cả về tarot, hãy ghé qua link này để biết những điều cơ bản nhất về tarot.


Đặt Mua Sách Tại [TAROT HUYỀN BÍ BOOK SERIES]

BỘ SÁCH TỰ HỌC TAROT 
DÀNH CHO MỌI NGƯỜI *

Học Phần I. Tổng Quan (chọn MỘT trong hai cuốn)

No 1. Khái quát quan niệm (học theo hướng bao quát, chuyên về lý thuyết tarot)

Tarot Dẫn Nhập Ngắn của Phùng Lâm (đã phát hành)
- Đọc online tại 
(Bản nháp 50%) [Đây]
- Mua Sách tại Việt Nam với [Tarot Book], tại Mỹ và các nước khác tại [Amazon.com].

No 2. Khái quát ứng dụng (học theo hướng chi tiết, kỹ lưỡng, chuyên về thực hành tarot)

Tarot Cấm Thư của Phùng Lâm & Philippe Ngo (gần xong 80%)
- Đọc online (Bản nháp 50%) tại [Đây]
- Mua Sách tại Việt Nam với [Tarot Book], tại Mỹ và các nước khác tại [Amazon.com]

Học Phần II. Các Trường Phái Luận Giải Tarot (chọn MỘT trong các cuốn sau đây để nghiên cứu)

No 3. Phương Pháp Hành Trình Chàng Khờ (Fool's Journey in Tarot)

Hành Trình Chàng Khờ Trong Tarot của Lâm Nguyễn & Philippe Ngo (đã phát hành)
- Đọc online 
(Bản nháp 50%) tại [Đây]
- Mua Sách tại Việt Nam với [Tarot Book], tại Mỹ và các nước khác tại [Amazon.com]

No 4. Phương Pháp Thần Số Học (Numerology in Tarot)

Thần Số Học Trong Tarot của Nhân Lê & Philippe Ngo (gần xong 30%)
- Đọc online 
(Bản nháp 50%) tại [Đây]
- Mua Sách tại Việt Nam với [Tarot Book], tại Mỹ và các nước khác tại [Amazon.com]

No 5. Phương Pháp Chiêm Tinh (Astrology in Tarot)

Chiêm Tinh Học Trong Tarot của Long Nguyễn và Philippe Ngo (gần xong 40%)
- Đọc online 
(Bản nháp 50%) tại [Đây]
- Mua Sách tại Việt Nam với [Tarot Book], tại Mỹ và các nước khác tại [Amazon.com]

No 6. Phương Pháp Sinh Thụ (Tree Of Life in Tarot)

Sinh Thụ Trong Tarot của Philippe Ngo (đang soạn thảo)
- Đọc online 
(Bản nháp 50%) tại [Đây]
- Mua Sách tại Việt Nam với [Tarot Book], tại Mỹ và các nước khác tại [Amazon.com]

No 7. Phương Pháp Tâm Lý Học (Psychology in Tarot)

Tâm Lý Học Trong Tarot (đang soạn thảo)
- Đọc online 
(Bản nháp 50%) tại [Đây]
- Mua Sách tại Việt Nam với [Tarot Book], tại Mỹ và các nước khác tại [Amazon.com]

No 8. Phương Pháp Biểu Tượng Học (Symbology in Tarot)

Biểu Tượng Học Trong Tarot (đang soạn thảo)
- Đọc online 
(Bản nháp 50%) tại [Đây]
- Mua Sách tại Việt Nam với [Tarot Book], tại Mỹ và các nước khác tại [Amazon.com]

Học Phần III. Luận Giải Tarot Tổng Hợp (chọn MỘT trong hai cuốn sau đây)

No 8. Giải Nghĩa Tổng Hợp Quan Niệm Các Nhà Huyền Học (đơn giản, thiết thực, chuyên về thực hành tarot)

80 Ngày Học Tarot Cho Người Mới Bắt Đầu của Phùng Lâm & Philippe Ngo (đã phát hành)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 9. Giải Nghĩa So Sánh Quan Niệm Các Nhà Huyền Học (phức tạp, tổng quát, chuyên về lý thuyết tarot)


80 Ngày Học Tarot Cho Người Mới Nghiên Cứu của Lâm Nguyễn & Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 10. Giải Nghĩa So Sánh Ý Nghĩa Các Cặp Lá Bài (dùng để tra cứu)

So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot của Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

Học Phần IV. Học Về Trải Bài Tarot (chọn MỘT trong các cuốn sau đây)

No 11. Giới thiệu các trải bài cổ điển huyền học (phức tạp, chi tiết, chuyên về lý thuyết tarot)

Hiệu Đính Trải Bài Tarot Cổ Điển của Long Phan & Philippe Ngo (gần xong)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 12. Giới thiệu các trải bài hiện đại dựa trên chiêm tinh (đơn giản, thiết thực, chuyên về thực hành tarot)

Trải Bài Chiêm Tinh Trong Tarot của Trang Sái & Philippe Ngo (gần xong)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

Học Phần V. Luận Giải Các Vấn Đề Trong Đời Sống (chọn NHỮNG cuốn có chủ đề mà bạn quan tâm)

No 13. Luận Giải về Tình Yêu 

Tình Yêu, Hôn Nhân và Gia Đình trong Tarot của Linh Đoàn & Philippe Ngo (đã xong)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 14. Luận Giải về Sự Nghiệp

Học Hành, Công Việc và Sự Nghiệp trong Tarot của Thảo Ngô & Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 15. Luận Giải về Điềm Xấu

Cái Chết, Tai Nạn và Ám Hại trong Tarot của Lộc Ngô & Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 16. Luận Giải về Gia Đình

Anh Em, Cha Mẹ và Gia Đình trong Tarot của Dung Vũ & Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 17. Luận Giải về Du Hành

Du Lịch, Du Học và Di Cư trong Tarot của Dung Vũ & Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 18. Luận Giải về Kinh Doanh

Khởi Nghiệp, Hoạch Định và Kinh Doanh trong Tarot của Lâm Nguyễn & Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Đây] [Amazon.com]

Học Phần VI. Luận Giải Các Vấn Đề Phức Tạp (chọn NHỮNG cuốn có chủ đề mà bạn quan tâm)

No 19. Luận Giải về Thời Gian (50 phương pháp luận giải cho câu hỏi tìm thời gian)

Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot của Philippe Ngo (đã xong)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 20. Luận Giải về Không Gian 
(50 phương pháp luận giải cho câu hỏi tìm không gian)

Dự Đoán Không Gian Trong Tarot của Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 21. Luận Giải về Nghề Nghiệp 
(50 phương pháp luận giải cho câu hỏi tìm nghề nghiệp)

Dự Đoán Nghề Nghiệp Trong Tarot của Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 22. Luận Giải về Con Người 
(50 phương pháp luận giải cho câu hỏi tìm đối tượng)

Dự Đoán Con Người Trong Tarot của Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 23. Luận Giải về Sức Khỏe 
(50 phương pháp luận giải cho câu hỏi tìm lời giải cho sức khỏe)

Dự Đoán Sức Khỏe Trong Tarot của Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

Học Phần VII. Các Chủ Đề Khác (có thể không cần nếu không quan tâm)

No 23. Lý Thuyết về Quỷ Học Giao Ước 
(căn bản về lập giao ước với quỷ)

Quỷ Học Trong Tarot - Vài Luận Đề của Philippe Ngo (đã xong)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 24. Lý Thuyết về Quỷ Học Nghi Lễ 
(căn bản về các nghi lễ và thực hành ma thuật trong tarot)

Quỷ Học Trong Tarot - Nghi Lễ Lá Bài Tarot của Philippe Ngo (đang soạn thảo)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 25. Biểu Tượng Thằng Hề

Khái Luận Thằng Hề Trong Văn Hóa Thế Giới của Duy Trần (đã xong)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 26. Thạch Lý Học Lithotherapy (Lý thuyết thanh tẩy và cường lực tarot)

Thạch Lý Học Lithotherapy của Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

Học Phần Phụ. Luận Giải Biểu Tượng Trong Lá Bài (chọn MỘT cuốn mà bạn quan tâm)

a. Bộ Tarot de Marseille
Bí Ẩn Nicolas Conver của Hoàng Hiền

b. Bộ Rider Waite Tarot
Mật Mã Bài Tarot của Thảo Nguyên & Phùng Lâm

c. Bộ Legacy Tarot
Di Sản Thánh Thần của Mai Trần & Philippe Ngo (đã xong)

d. Bộ Deviant Moon Tarot
Ánh Trăng Ma Quái của Đặng Hằng & Philippe Ngo (đã xong)

e. Bộ Gilded Tarot
Quyền Năng Tối Thượng của Hà Đặng & Philippe Ngo (đã xong)

f. Bộ Ligh/Prisma Vision Tarot
Ánh Sáng Tiên Tri của Lệ Trần & Philippe Ngo (đã xong)

g. Bộ Gothic Tarot
Cánh Cửa Bóng Tối của Trang Nguyễn & Philippe Ngo (đã xong)

h. Bộ Sun and Moon Tarot
Mặt Trời và Mặt Trăng của Nga Phạm & Philippe Ngo (đang viết)

i. Bộ Dreaming Way Tarot
Con Đường Mơ Mộng của Thùy Đặng & Philippe Ngo (đang viết)
Trang chủ