Danh Mục Sách Nhập MônCòn gọi là Book of Introduction. Nó là tập hợp các sách giới thiệu khái quát những yếu tố của Tarot, dành cho người bước đầu mới tham gia vào thế giới của Tarot. 

Almond, Jocelyn & Seddon, Keith Understanding Tarot: A Practical Guide to Tarot Card Reading, 1991 ISBN 1855380870
    
Carroll, Wilma 2-Hour Tarot Tutor: The Fast, Revolutionary Method for Learning to Read Tarot Cards in Two Hours,
    
Cavendish, Richard Tarot, 1975 Republished 1986 ISBN 185152021X
    
Donaldson, Terry Step-by-Step Tarot, 1995 ISBN 1855384310
    
Douglas, Alfred Tarot: Origins, Meaning and Uses of the Cards, 1972 Republished 1973 ISBN 0140037373
    
Fredericks, Emmi Smart Girl's 
    Guide to Tarot, 2004 ISBN 0312323549
  Gettings, Fred Book of Tarot, 1973 (republished in 1993 as Tarot: How to Read the Future ISBN 1851522514)
    
Gray, Eden
        Complete Guide to the Tarot, 1970
        Mastering the Tarot: Basic Lessons in an Ancient, Mystic Art, 1970 Republished 1973
        Tarot Revealed: A Modern Guide to Reading the Tarot Cards, 1960 Republished 1969
    
Innes, Brian Tarot: How to Use and Interpret the Cards, 1976 ISBN 051764651X Republished 1987 ISBN 051764651X
    
Kaplan, Stuart R. Tarot Cards for Fun and Fortune Telling, 1970 ISBN 0913866024
    
Louis, Anthony. Tarot: Plain and Simple, 1996 ISBN 1567184006
    
Mandel, Gabriele Concise Guide to Tarot, 1994 ISBN 185627592
    
Mangiapane, John It's All in the Cards: Tarot Reading Made Easy, ISBN 1402709862
    
McElroy, Mark Absolute Beginner's Guide to Tarot, 2006 ISBN 0789735156
    
Peach, Emily Discover Tarot, 1984 ISBN 185538048X
    
Pollack, Rachel
       Big Little Book of Tarot: The Only Book You'll Ever Need, 2004 ISBN 0007166796
        Complete Illustrated Guide to Tarot, 1999 [ISBN 0760714576] (2004 ISBN 0517224100)
                New Tarot, 1989 ISBN 1855380587 and reprinted 1990 ISBN 0879513950
             Tarot Gift Set : Everything You Need to Unlock the Secrets of the Tarot , 2000 ISBN 186204743X
               Tarot the Open Labyrinth, 1986 ISBN 0809570602
               Tarot Readings and Meditations, 1991 ISBN 1855380498
         Teach Yourself Fortune Telling: Palmistry, the Crystal Ball, Runes, Tea Leaves, the Tarot, 1993 ISBN 0805026819
    
Renée, Janina Tarot: Your Everyday Guide, 2000 ISBN 1567185657
    
Ricklef, James
        Tarot Tells the Tale, 2003 ISBN 0738702722
        KnightHawk's Tarot Readings, 2001 ISBN 0595159486 (OOP)
    
Riley, Jana Tarot Book, 1992 ISBN 0877287236
    
Suster, Gerald Truth About the Tarot, 1993 ISBN 1871438071
   
Tognetti, Arlene Complete Idiot's Guide to Tarot, 1998 ISBN 0028627377 (2nd ed 2003 ISBN 1592570666)
    
Weinstein, Marion Marion Weinstein's Handy Guide to Tarot Cards, 2000 ISBN 1890733059
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Danh Mục Sách Nhập Môn" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ