Danh Mục Sách Thực Hành Tarot

Còn gọi là Book of Pratice. Nó là tập hợp các sách hướng dẫn và chỉ dạy về cách thức tiến hành các bói toàn bằng Tarot.

    
Banzhaf, Hajo with Akron Crowley Tarot: The Handbook to the Cards by Aleister Crowley and Lady Frieda Harris. (Christine M. Grimm, Trans.) 1995 ISBN 0880797150
    
Bunning, Joan Learning the Tarot 1998 [ISBN 1578630487]
    
DuQuette, Lon Milo Understanding Aleister Crowley's Thoth Tarot 2003 ISBN 1578632765
    
Echols, Signe, Mueller, Robert, & Thomson, Sandra Spiritual Tarot: 78 Paths to Personal Development, ISBN 0380782065
    
Greer, Mary
        Tarot for Your Self: A Workbook for Personal Transformation 1984 ISBN 1564145883
        Tarot Constellations: Patterns of Personal Destiny, 1987
        Tarot Mirrors: Reflections of Personal Meaning, 1988
    
Jayanti, Amber Tarot for Dummies, 2001 ISBN 0764553615
    
Kaplan, Stuart Tarot Classic, 1972 ISBN 0913866172.
    
Knight, Gareth Magical World of the Tarot: Fourfold Mirror of the Universe 1991 ISBN 0850309409
    
Krueger, Cynthia Lady Chalice's Secrets of Tarot: A Skill Development Workbook: ISBN 1419643371
    
Masino, Marcia. Easy Tarot Guide. 1987 ISBN 0917086597.
    
McElroy, Mark Absolute Beginner's Guide to Tarot, 2006 ISBN 0789735156
    
Michelsen, Teresa Complete Tarot Reader 2005 ISBN 0738704342
    
Morgan, Michele Magical Course in Tarot ISBN 1573247065
    
Ozaniec, Naomi
        Element Tarot Handbook: An Initiation into the Key Elements of the Tarot, 1994 ISBN 185230488X
        Teach Yourself Tarot, 1998 ISBN 0844231126
    
Renée, Janina Tarot for a New Generation, 2001 ISBN 0738701602
   
Sharman-Burke, Juliet Beginner's Guide to Tarot, 2002 ISBN 0312284829
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Danh Mục Sách Thực Hành Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ