Sách Tham Chiếu Tarot

Còn gọi là Book of Reference. Nó là tập hợp các sách dùng để tra cứu các khái niệm, các lá bài cùng nhiều thuật toán bói khác.


Auger, Emily Tarot and Other Meditation Decks: History, Theory, Aesthetics, Typology , 2004 ISBN 0786416742
    
Butler, Bill Dictionary of the Tarot, 1987 ISBN 0805205594
        originally published as Definitive Tarot: the Origins of Tarot and its Inner Meaning, 1975 ISBN 0712616896
    
Cirlot, J.E. Dictionary of Symbolism, 2002 reprint ISBN 0486425231
    
Thomson, Sandra Pictures From The Heart: A Tarot Dictionary 2003) ISBN 0312291280
    
Kaplan, Stuart R.
        Encyclopedia of Tarot: vol I, 1978 ISBN 0913866113
        Encyclopedia of Tarot: vol II, 1986 ISBN 0913866369
        Encyclopedia of Tarot: vol III, 1990 ISBN 0880791225
        with Huets, Jean Encyclopedia of Tarot: vol IV, 2005 ISBN 157281506X
    
Riley, Jana. Tarot Dictionary and Compendium, 1995 ISBN 0877288216 
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Sách Tham Chiếu Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ