Sách Bí Thư của Tarot

Nghệ thuật bói bài bằng Tarot được hình thành trên cơ sở của 5 nền tảng (gọi là Livre de Thot). Năm nền tảng này được xem là các văn bản kinh điển của Tarot. Tập hợp các sách này được gọi là  Sách Kinh Điển Tarot (Book of Classic) sẽ đề cặp ở bài sau.

Nền Tảng Thứ Nhất:
Cuốn Chaos del Tri per uno của Teofilo Folengo dưới bút danh Merlin Cocai xuất bản năm 1527. Bản thảo bằng tiếng Ý. Đây là cuốn bí thư đầu tiên về cách tiên đoán bằng bài Tarot. Bản thảo thất lạc và gây tranh cãi.

Nền Tảng Thứ Hai:
Toàn bộ nghiên cứu của Antoine Court de Gébelin. Đặc biệt là bộ chín cuốn Monde Primitif, analysée et comparé avec le monde moderne. Bản tiếng Pháp. Đây được xem là nền tảng đầu tiên có tính lý luận về Tarot. Ngoài ra còn những bản thảo và xuất bản khác của ông.

Nền Tảng Thứ Ba:
Toàn bộ nghiên cứu của Jean-Baptiste Alliette dưới bút danh Etteilla. Đặc biệt là bộ 4 cuốn Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommées tarots và cuốn Etteilla, ou instructions sur l'art de tirer les cartes. Đây được xem là nền tảng đầu tiên trong phương pháp rút bài bằng Tarot. Ngoài ra còn vô số những tác phẩm viết về nghệ thuật cũng như cách thức thực hiện cách bói bài bằng Tarot. Những nền tảng này được xem là cuốn chỉ dẫn đầy đủ về nghệ thuật này.

Nền Tảng Thứ Tư:
Toàn bộ nghiên cứu của Eliphas Lévi hay còn gọi là Alphonse Louis Constant. Phần bổ sung cuối cùng cho nghệ thuật Tarot. Những tác phẩm của ông là những hướng dẫn tâm linh khi thực hiện các nghi lễ tiên tri của Tarot.

Nền Tảng Thứ Năm:
Toàn bộ nghiên cứu và tác phẩm của thành viên hội kín Hermetic Order of the Golden Dawn hay được biết dưới các tên Ex-Golden Dawn  như : Oswald WirthRobert FalconnierE.A. Waite hay Pamela Coleman-Smith hay Aleister Crowley. Những tác phẩm này được xem như là những hướng dẫn chi tiết, chú giải và phân tích của Tarot.

Nhận xét: 5 nền tảng này là cơ sở lý luận của toàn bộ hệ thống tiên tri bằng bài Tarot. Trong số này, các tác phẩm của Etteinla được xem là đầy đủ và trọn vẹn. Vì vậy các nhà thần bí học thường dùng các chỉ dẫn của ông như là bí thư quan trọng nhất. Từ "Livre de Thot" (dịch là Bí Thư hay Sách của Thần Thot) cũng do ông đề xuất.


DMCA.com Protection Status
Bài viết "Sách Bí Thư của Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ