Hướng Dẫn Ngắn Về Cube Of Space

Bộ Bài Khuyến Nghị: B.O.T.A Tarot. (The Rider Waite Tarot)
Phương Pháp Khuyến Nghị: Các kiểu cận đại.
Tham Khảo chính:
Paul Foster Case, The Highlights of Tarot (1931)
Paul Foster Case, Tarot Fundamentals 4 volumes (1936)
Paul Foster Case, Tarot Interpretations 4 volumes (1936)
Paul Foster Case, The Tarot: A Key to the Wisdom of the Ages (1947)


1. Cube Of Space:

Khái niệm Cube of Space là khái niệm ra đời muộn hơn nhiều so với Tree of Life. Một số học giả của Golden, đặc biệt là Paul Foster Case nhận ra rằng, thay vì đọc bí thư Yetzirah theo Tree of Life thì người ta có thể đọc bí thư này theo khối. Sự biến đổi từ Yetzirah và Tarot tạo nên nhiều điểm dị biệt và không tương thích, đồng thời tạo nhiều vấn đề khó hiểu về quan hệ (chẳng hạn vấn đề về Path Bis, vấn đề 10 seroph và 4 world). Mặc khác, sự biến đổi Tarot theo Cube of Space lại phù hợp một cách hoàn toàn. Sự lý luận trở nên chặc chẽ.
Vì vậy ông thành lập Builders of the Adytum (B.O.T.A) và đề xuất B.O.T.A Tarot để sửa chữa những sai lầm của Wait trong vấn đề huyền học.

2. Tarot và Cube Of Space:

Gồm 1 trung tâm, 3 trục, 6 mặt,  12 cạnh của khối. Tương ứng với 22 lá tarot (1+3+6+12= 22). Sự liên hệ trong quan hệ không gian cũng chính là sự liên hệ các lá bài. Ông bác bỏ việc sử dụng lá mặt và lá số trong cube of space. Tuy nhiên, các người kế thừa ông đề xuất dùng lá mặt để mô tả yếu tố con người, và lá số để mô tả mức ảnh hưởng. Một số tài liệu khác của ông lại cho thấy, ông sử dụng cả các kiểu spread và giải nghĩa theo Golden Dawn và Waite dù có những khác biệt.

Trung Tâm:

Cube Letter Planet Tarot Key
Center Tav Saturn The World

3 Trục: 

Cube Axis Letter Aspect Tarot Key
Above-Below Aleph Air The Fool
East-West Mem Water The Hanged Man
North-South Shin Fire Judgement

6 Mặt của khối:

Cube Letter Planet Tarot Key
Above Beth Mercury The Magician
Below Gimel Moon The High Priestess
East Daleth Venus The Empress
West Kaph Jupiter Wheel of Fortune
North Peh Mars The Tower
South Resh Sun The Sun

12 Cạnh:

Cube Edge Letter Zodiac Sign Tarot Key
North-East Heh Aries The Emperor
South-East Vav Taurus The Hierophant
East-Above Zain Gemini The Lovers
East-Below Cheth Cancer The Chariot
North-Above Teth Leo Strength
North-Below Yod Virgo The Hermit
North-West Lamed Libra Justice
South-West Nun Scorpio Death
West-Above Samekh Sagittarius Temperance
West-Below Ayin Capricorn The Devil
South-Above Tzaddi Aquarius The Star
South-Below Qoph Pisces The Moon

3. Tính Chất của Cube Of Space tương ứng trong Hebrew

Tính Chất Mặt và Trung Tâm:

Face Tarot Key Hebrew Letter Planet Colour Metal Seal
Above 1 - The Magician ב Beth Mercury     Yellow Mercury יהו
Below 2 - The High Priestess ג Gimel Moon     Blue Silver יוה
East 3 - The Empress ד Daleth Venus     Green Copper היו
West 10 - The Wheel of Fortune כ Kaph Jupiter     Violet Tin והי
North 16 - The Tower פ Peh Mars     Red Iron הוי
South 19 - The Sun ר Resh Sun     Orange Gold ויה
Centre 21 - The World ת Tav Saturn     Blue-Violet Led

Tính Chất Cạnh:

Edge Tarot Key Hebrew Letter Zodiac Element Colour Alchemical Process
North-East 4 - The Emperor ה Heh Aries Fire     Red Calcination
South-East 5 - The Hierophant ו Vav Taurus Earth     Red-Orange Congelation
East-Above 6 - The Lovers ז Zain Gemini Air     Orange Fixation
East-Below 7 - The Chariot ח Cheth Cancer Water     Yellow-Orange Separation
North-Above 8 - Strength ט Teth Leo Fire     Yellow Digestion
North-Below 9 - The Hermit י Yod Virgo Earth     Yellow-Green Distillation
North-West 11 - Justice ל Lamed Libra Air     Green Sublimation
South-West 13 - Death נ Nun Scorpio Water     Blue-Green Putrefication
West-Above 14 - Temperance ס Samekh Sagittarius Fire     Blue Incineration
West-Below 15 - The Devil ע Ayin Capricorn Earth     Blue-Violet Fermentation
South-Above 17 - The Star צ Tzaddi Aquarius Air     Violet Dissolution
South-Below 18 - The Moon ק Qoph Pisces Water     Red-Violet Multiplication

Tính Chất Trục:

Dimension Tarot Key Hebrew Letter Planet Element Colour Metal
Above-Below 0 - The Fool א Aleph Uranus Air     Yellow Uranium
East-West 12 - The Hanged Man מ Mem Neptune Water     Blue Neptunium
North-South 20 - Judgement ש Shin Pluto Fire     Red Plutonium

4. Tương ứng với Tree of Life:

Externals/DirectionalsExternals/Letters


Directionals/Letters  


5. Dựng Hình Cube Of Space

Bước 1: dựng trục

Bước 2: dựng mặt

Bước 3: dựng cạnh

Bước 4: dựng Seroph

 6. Giải Đoán Theo 4 nguyên tắc:

- Cạnh ảnh hưởng bởi cạnh liền kề, cạnh đối, hướng của cạnh. Cạnh ảnh hưởng bởi mặt, trục chứa cạnh đó và các cạnh liền kề.
- Mặt ảnh hưởng mởi mặt liền kề, mặt đối, hướng của mặt. Mặt ảnh hưởng mởi cạnh chứa nó, trục chứa nó.
- Trục ảnh hưởng bởi mặt chứa trục, cạnh chứa mặt chứa trục.
- Mỗi trục, cạnh, mặt lại bị ảnh hưởng bởi vị trí Seroph và Path của nó và của bạn nó.

7. Mở Rộng Cube of space:

Cube of space là một mô hình nằm trong hệ thống Platonic Solid. Hệ thống này gồm 5 khối tương ứng với 5 trạng thái soul. 5 khối này là: khối tứ diện, khối lục diện, khối bát diện, khối thập nhị diện, và khối nhị thập diện. Cube of Space là khối lục diện, đã được Paul Foster Case áp dụng cho Tarot. Ông cũng chỉ ra rằng có phương pháp thực hiện cho các khối còn lại. Khối bát diện cũng đã được các môn đệ của ông xây dựng thành công. Hãy để tương lai cho các khối còn lại. Hình dưới là khối bát diện của tarot.


Link ngoài:
http://shadowtheatre13.com/cubeofspace.html
http://www.tarotpedia.com/wiki/Cube_of_Space
http://www.hermetics.org/gd/GD-4.html
http://www.psyche.com/psyche/cube/cube.html
http://www.virtuescience.com/zzcube.html
http://spacecollective.org/nagash/4529/Cube-of-Space
http://ifdawn.com/esa/cube.htm
http://et-custosi-tutelae.org/corpus/orientations-of-sigils-cube-of-space/
http://www.astrocye.com/tarot.htm Tarot BOTA
http://www.jwmt.org/v2n17/gurney.html
http://www.jwmt.org/v2n17/kupperman.html  hay
http://www.scribd.com/doc/23837408/David-Allen-Hulse-The-Cube-of-Space
http://joyousworld.com/qabalah/geometry/cube/cubecon/index.html
http://joyousworld.com/qabalah/geometry/CO/index.html 


Phillippe NGO, tác giả Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Hướng Dẫn Ngắn Về Cube Of Space" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ