Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P2) - Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Numerology)

Dẫn: Dự đoán thời gian dường như là một điều khá phức tạp, nhất là ở sự chính xác của nó. Dù vậy, ta vẫn không thể bỏ qua sự nghiên cứu này. Tôi tập hợp trong chuyên mục này hơn 10 phương pháp dự đoán tương lai được sử dụng rộng rãi. Công việc tìm kiếm và phân tích các phương pháp này đã được bắt đầu từ năm 2011, nhưng đến nay mới tương đối đẩy đủ. Mỗi phần tôi đều sẽ có bình luận và trình bày các spread dùng trong việc dự đoán, nhằm giúp cho đọc giả có cái nhìn toàn diện về các phương pháp này.


Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot


Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Numerology)

Phương Pháp Đến Thời Gian Theo Số Học là một tập hợp gồm khoảng hơn 10 phương pháp được tôi phân thành ba nhóm chính: Phương pháp "Đếm Thời Gian Bởi Ace", Phương pháp "Đếm Thời Gian Bởi Vòng Quay Số Phận" và Phương pháp "Đếm Thời Gian Bởi Nguyên Tố Đầu Hình". Nó còn rất nhiều các phiên bản phụ, hoặc kết hợp các phiên bản, hoặc có sự điều chỉnh ít nhiều.

Phương Pháp"Đếm Thời Gian Bởi Ace" (Timing By Aces) 

1. Nguyên Lý

Đơn giản đến ngạc nhiên, phương pháp này được mô tả như sau: Rút lần lượt các lá đến khi gặp lá Aces bất kỳ. Tổng thời gian của các lá bài là thời gian sự kiện xảy đến. Phương pháp này được mô tả trong "Timing and the Tarot" trên www.bewitchingways.com. Dường như phương pháp này được lấy từ "The Tarot Companion," của Tracy Porter (Thông tin cần xác minh). Giá trị các lá bài được gáng như sau:

Các lá Minor: Được tính theo số trên lá bài, trong đó King = 14, Queen = 13, Knight = 12, Page = 11, Ace = 1. Ứng với mỗi đầu hình sẽ có sự tương ưng như sau:

- wands = một ngày; 
- cups = một tuần; 
- swords = nửa tháng (2 tuần); 
- pentacles = một tháng;

Các lá Major: Thể hiện những bước tác động theo từng thời điểm, tuy nhiên, sẽ không tính vào số tổng thời gian.

Các lá bài được cộng dồn thành một giá trị thời gian nhất định. Thời gian diễn ra sự kiện sẽ bằng chính khoảng thời gian đó kể từ lúc bói bài.

2. Bình Luận:

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là sự hợp lý trong việc lắp đầy khung thời gian. Thật vậy, nó cho phép diễn tả chính xác ở mức độ từng ngày, và cho phép diễn tả mọi định dạng thời gian. Điểm yếu duy nhất của nó chính là việc chỉ dùng duy nhất Minor Arcana, làm cho hệ thống dường như không được trọn vẹn. Dù vậy, đó không phải là một vấn đề lớn.

3. Trải bài "Đếm Thời Gian Bởi Ace" (Timing By Aces) 

Cách trải bài tương đối rộng về số lượng lá bài. Việc cộng dồn chỉ kết thúc khi gặp một lá Aces. Tối thiểu của trải bài này là 1 lá và tối đa là 74 lá. Vì vậy biên độ thời gian của trải bài này kéo dài từ ngay ngày hôm sau (1 lá Ace of Wands ngay vị trí đầu tiên) hoặc đến hơn 111 tháng rưỡi (111 tháng và 8 tuần, tức là hơn 10 năm nếu ở vị trí tối đa 74 lá). 

Ví dụ: Rút được các lá như sau: 2oC, 3oP, 5oW, AoS. Vì đến lá thứ 4 thì rút được Aces nên quy trình dừng lại. Tổng thời gian trong trải bài này là 2x tuần + 3x tháng + 5 x ngày + 1 x nửa tháng = 4 tháng 5 ngày.


Phương Pháp "Đếm Thời Gian Bởi Vòng Quay Số Phân" (Timing By The Wheel of Fortune) 

1. Nguyên Lý

Áp dụng hệt như phương pháp số học Phương Pháp Số Học "Đếm Thời Gian Bởi Ace" (Timing By Aces) của Tracy Porter, nhưng thay vì vòng quay sẽ dừng lại ở Ace thì trong phương pháp này, vòng quay sẽ dừng lại ở lá Major The Wheel of Fortune. Phương pháp này được trình bày bởi Phuture.com  trong bài "Timing Tarot Events: 4 methods for working out when an event will happen using Tarot." dường như được lấy từ tác giả Wilma Carroll, trong cuốn "The 2-hour Tarot Tutor" (Thông tin cần được kiểm chứng). Trong phương pháp này, mỗi lá bài ứng với 1 ngày và kết thúc khi rút được lá The Wheel of Fortune mà không cần quy tắc cộng gộp các trị khác nhau của lá bài.

Trong bài "Timing Tarot Events: 4 methods for working out when an event will happen using Tarot", tác gỉa còn trình bày 3 phương pháp khác nữa, nhưng xét thấy ba phương pháp này hoặc đã trùng, hoặc đã nằm trong một phương pháp khác nên tôi không trình bày thêm ở đây.

2. Bình Luận

Giống hệt ưu và khuyết điểm của Phương Pháp Số Học "Đếm Thời Gian Bởi Ace" (Timing By Aces). Tuy nhiên, với một độ dãn thời gian tương đối hẹp (khoảng 2 tháng), nó phù hợp cho những dự đoán ngắn hạn. 

3. Trải bài "Đếm Thời Gian Bởi Vòng Quay Số Phân" (Timing By The Wheel of Fortune) 

Cách trải bài tương đối rộng về số lượng lá bài. Việc cộng dồn chỉ kết thúc khi gặp lá The Wheel Of Fortune. Tối thiểu của trải bài này là 1 lá và tối đa là 78 lá. Vì vậy biên độ thời gian của trải bài này kéo dài từ một ngày đến 78 ngày. 

Ví dụ: Rút được các lá như sau: 2oC, 3oP, 5oW, AoS, Wheel Of Fortune. Vì đến lá thứ 5 thì rút được Wheel Of Fortune nên quy trình dừng lại. Tổng thời gian trong trải bài này là 6 ngày kể từ ngày bói.


Đếm thời gian trong tarot. Ảnh: Internet

Phương Pháp "Đếm Thời Gian Bởi Nguyên Tố Đầu Hình" (Timing By Element of Suit)

1. Nguyên Lý

Phương pháp này lấy đầu hình làm lý luận chính: Wand, Cup, Sword, Pentacle mỗi đầu hình biểu hiện một tốc độ khác nhau của thời gian. Trong phương pháp này, có khá nhiều dị bản, chủ yếu sai khác nhau ở cách nhận định về tốc độ. Có 3 hệ thống được liệt kê bên dưới đây:

a. Hệ Thống được trình bài trong bài "Timing Tarot Events. 4 methods for working out when an event will happen using Tarot" trên trang phuture.me dường như của tác giả Wilma Carroll, trong cuốn "The 2-hour Tarot Tutor" (Thông tin cần được kiểm chứng), được mô tả như sau:
- Cups: Ngày.
- Wands: Tuần. 
- Swords: Tháng. 
- Coins (Pentacles): Năm.
- Major Arcana: không có giá trị thời gian.

b. Hệ thống trình bày trong "Three Ways To Accurately Predict When Events Will Happen" của Douglas Gibb. Ginny Hunt cũng ủng hộ quan điểm này trong "It's Only A Matter of Time":
- Wands: Ngày
- Swords: Tuần
- Cups: Tháng
- Disks (Pentacles): Năm
- Major Arcana: không có giá trị thời gian.

c. Hệ thống trình bày trong "Timing Questions" của  Teresa Michelsen:
- Swords: Ngày 
- Wands: Tuần
- Cups: Tháng
- Pentacles: Năm
- Major Arcana: các vấn đề tác động lên thời gian.
- Lá Mặt (Court Card): các nhân vật tác động lên thời gian.

e. Hệ thống trình bày trong "Tarot and Timing" của Barbara Moore:
- Wands: ngày, 
- Wands và Swords: tuần
- Cups và Pentacles: tháng.
- Major Arcana: không có giá trị thời gian (?).
Chú ý: đối với lá Wand, giá trị của nó tương ứng ngày hay tuần dựa vào sự cảm nhận lá bài và sự việc, hoặc dựa vào các lá còn lại trong trải bài.
d. Crowqueen trong Aeclectic Forum (TarotForum.net)
- Wands: Giờ
- Swords: Ngày
- Cups: Tháng
- Disks (Pentacles): Năm
- Major Arcana: không có giá trị thời gian.

f. WinterRose trong Aeclectic Forum (TarotForum.net)
- Swords: Giờ
- Wands: Ngày 
- Cups: Tuần 
- Pentacles: Tháng. 
- Major Arcana: năm dựa trên trị số trên lá bài. The Fool ám chỉ không xác định được thời gian.

2. Trải bài Một Lá "Đếm Thời Gian Bởi Nguyên Tố Đầu Hình" (Timing By Element of Suit)

Trải bài đề xuất của tôi nhằm hệ thống hóa các hệ thống trong việc đếm thời gian bởi nguyên tố đầu hình dựa trên trải bài đề xuất của  Teresa Michelsen. Trải bài này riêng lẽ có thể được dùng khi tách ra dùng riêng cho bộ Minor Arcana. Trải bài đề xuất của tôi chấp nhận các giá trị King = 14, Queen = 13, Knight = 12, Page = 11. Khi đó toàn bộ 56 lá Minor sẽ giải đáp cho chúng ta một giới hạn từ 1 ngày đến 14 năm. 

Trải bài này có thể kết hợp với các trải bài khác tạo thành câu hỏi "thời điểm là khi nào ?" như một câu hỏi phụ cho trải bài chính, một lá bài cho câu hỏi thời gian. Trong trường hợp này, nếu lá bài không là một lá minor arcana (tức là không có giá trị nguyên tố đầu hình) thì có thể dùng nguyên lý của Teresa Michelsen trong mục c về giá trị của Major Arcana. Khuyến nghị dùng hệ thống ở mục c.

Trải bài đề xuất gốc của Teresa Michelsen không chấp nhận các giá trị King = 14, Queen = 13, Knight = 12, Page = 11. Khi đó Khi đó toàn bộ 56 lá Minor sẽ giải đáp cho chúng ta một giới hạn từ 1 ngày đến 10 năm. 

Ví dụ: lá rút ra là 5 of Cups có nghĩa là 5 x tháng = 5 tháng.  

3. Trải bài Một Lá "Dự Đoán Dựa Trên Tốc Độ Của Đầu Hình" (Predictions based on the speed of the suit)

Trải bài là trải bài đề xuất của Douglas Gibb.  Trải bài một lá này dựa trên tốc độ của đầu hình dựa trên hệ thống ở mục b. Các lá Major được xem là câu trả lời "không xác định được". Trải bài này cũng có thể dùng riêng lẽ cho bộ Minor Arcana. Các lá Minor chỉ xác định thời điểm gần đúng: "khoảng 1 tháng", "khoảng 1 năm", "khoảng 1 ngày" ... Khuyến nghị dùng hệ thống ở mục b.

Ví dụ: lá rút là thuộc hệ Cups có nghĩa là "khoảng 1 tháng".

Xem toàn bộ bài viết trong cuốn Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot của Philippe Ngo.
Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P2) - Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Numerology)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ