Book T (P2) - Danh Pháp Biểu Tượng [Chìa Khoá 1 đến 20]

Tiểu Dẫn: Đây là 20 chìa khoá đầu tiên gồm bộ Ace, Bộ King, Bộ Queen, Bộ Knight, Bộ Page được chú giải danh pháp và biểu tượng.

Phần 2: Danh Pháp Biểu Tượng (Chìa Khoá số 1 đến 20) 

1. THE Ace of Wands is called the Root of the Powers of Fire.( Ace of Wands được gọi là nguồn gốc của những nguồn năng lượng Lửa)
2. The Ace of Cups is called the Root of the Powers of Water.
(Ace of Cups được gọi là nguồn gốc của nguồn năng lượng  Nước)
3. The Ace of Swords is called the Root of the Powers of Air.
(Ace of Swords được gọi là nguồn gốc của những nguồn năng lượng  Khí)
4. The Ace of Pentacles is called the Root of the Powers of Earth.
(Ace of Pentacles được gọi là nguồn gốc của những nguồn năng lượng Đất)
5. The Knight of Wands is "The Lord of the Flame and Lighting: the King of the Spirits of Fire."
( Knight of Wands là “Chúa tể của Ngọn lửa và Ánh sáng: Vua của linh hồn của lửa ”)
6. The Queen of Wands is "The Queen of the Thrones of Flame."
( Queen of Wands là “Nữ hoàng của những ngai vàng lửa”)
7. The King of Wands is "The Prince of the Chariot of Fire."
( King of Wands là “Hoàng tử của xe ngựa lửa”)
8. The Knave of Wands is "The Princess of the Shining Flame: the Rose of the Palace of Fire."
( Knave of Wands là “Công chúa của ngọn lửa sáng ngời: hoa hồng của cung điện lửa”)
9. The Knight of Cups is "The Lord of the Waves and the Waters: the King of the Hosts of the Sea."
( Knight of Cups là “Chúa tể của những ngọn sóng và nước: vua của những chủ nhân của biển cả”)
10. The Queen of Cups is "The Queen of the Thrones of the Waters."
(Queen of Cups là: “Nữ hoàng của những ngai vàng nước”)
11. The King of Cups is "The Prince of the Chariot of the Waters."
( King of Cups là “Hoàng tử của xe ngựa nước”)
12. The Knave of Cups is "The Princess of the Waters: the Lotus of the Palace of the Floods."
(Knave of Cups là “Công chúa của nước: Hoa sen của cung điện những dòng sông”)
13. The Knight of Swords is "The Lord of the Wind and the Breezes: the King of the Spirits of Air."
( Knight of Swords là “Chúa tể của gió và những làn gió lướt nhẹ qua: Vua của các linh hồn khí”)
14. The Queen of Swords is "The Queen of the Thrones of Air."
( Queen of Swords là: Nữ hoàng của những ngai vàng khí)
15. The King of Swords is "The Prince of the Chariot of the Winds."
( King of Swords là: Hoàng tử của xe ngựa khí)
16. The Knave of Swords is "The Princess of the Rushing Winds: the Lotus of the Palace of Air."
( Knave of Swords là: Công chúa của những cơn gió ào ạt: Hoa sen của cung điện Khí)
17. The Knight of Pentacles is "The Lord of the Wide and Fertile Land: the King of the Spirits of Earth."
( Knight of Pentacles là: Chúa tể của vùng đất rộng lớn và màu mỡ: Vua của những linh hồn đất)
18. The Queen of Pentacles is "The Queen of the Thrones of Earth."
(Queen of Pentacles là: Nữ hoàng của những ngai vàng Đất)
19. The King of Pentacles is "The Prince of the Chariot of Earth."
( King of Pentacles là: Hoàng tử của xe ngựa Đất)
20. The Knave of Pentacles is "The Princess of the Echoing Hills: the Rose of the Palace of Earth."
( Knave of Pentacles là: Công chúa của những ngọn đồi màu mỡ: Hoa hồng của cung điện Đất)
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Book T (P2) - Danh Pháp Biểu Tượng [Chìa Khoá 1 đến 20]" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ