The Fool VS Nine of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm chung của hai lá bài này là sự trì trệ, ở nghĩa ngược của The Fool và Nine of Wands. Sự trì trệ ở The Fool là sự trì trệ vô ý, ngẫu nhiên do nhân vật không hề có bất kỳ chủ đích hay mục tiêu nào cả. Ngược lại, sự trì trệ ở Nine of Wands là sự trì trệ có chủ đích, do cố ý làm trái và làm trì trệ hệ thống. Đó là sự cố ý mang tính phá hoại. 

Chú ý rằng sự trì trệ này, trong hệ thống của nhà huyền học Waite lại nằm ở nghĩa thuận của lá bài, thay vì ở nghĩa ngược như quan niệm của nhà huyền học Mathers. 

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Nine of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ